Služby

Služby

ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA

Zabezpečíme územnoplánovaciu dokumentáciu ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územiazosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvojživotné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Pripravujeme 3D návrhy a vizualizácie . Pripravujeme prvotné priestorové premietnutie zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby na mieru klientovi . V rámci štúdie hľadáme najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. V prípade rekonštrukcií objektov vyhotovujeme zameranie 3D priestorovo.

PROJEKT NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Pripravíme Vám projekt na územné rozhodnutie, ktorý sa prikladá k žiadosti o územné rozhodnutie s cieľom získať rozhodnutie o umiestnení stavby i ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Urbanistické začlenenie stavby do územia, architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad, dispozičné riešenie stavebných objektov a pôdorysné usporiadanie priestorov, údaje o základnom stavebno-technickom a konštrukčnom riešení stavby, údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzaní odpadových vôd, dopravnom napojení vrátane parkovania, zneškodňovaní odpadov a navrhovanom napojení stavby na komunikácie, jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Zabezpečíme Vám kompletný projekt stavby, ktorý obsahuje podrobnejšie riešenie všetkých prvkov stavby. V projekte stavby sa zohľadnia podmienky stavebného úradu vyjadrené v územnom rozhodnutí stavby. Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné povolenie, obsahuje: sprievodnú a technickú správu, celkovú situáciu stavby, projekt stavebnej časti – stavebné výkresy stavby navrhovaného stavu, projekt vnútorných rozvodov a inštalácií, projekt požiarnej ochrany, statický posudok, energetické posúdenie pre stavebné povolenie. Zabezpečíme aj iné profesie a posúdenia ktoré si vyžiada stavebný úrad alebo to vyplynie z požiadaviek stavebníka prípadne účastníka konania.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Vybavíme a zastúpime Vás na jednotlivých konaniach, ponúkame možnosť využiť naše kontakty za účelom získania: ohlásenia drobnej stavby, dodatočného stavebného povolenia, povolenie na odstránenie stavby, ohlásenia stavebných úprav, územného povolenia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmeny stavby pred jej dokončením a iné.

REALIZAČNÝ PROJEKT

Projekt na stavebné povolenie vo väčšine prípadov výstavby postačuje aj na realizáciu stavby – ak je z konštrukčnej i statickej stránky jednoduchá stavba. V opačnom prípade sa odporúča, aby si stavebník dal vypracovať statické riešenie stavby (projekt statiky stavby, výkresy armovania a konštrukcií aj čiastkovo podľa dohody, prípadne stavebno konštrukčné detaily) ako realizačný projekt. Vyhne sa tak mnohým statickým a konštrukčným problémom pri realizácii stavby.

PROJEKT DROBNEJ STAVBY, STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Pripravíme Vám projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek stavebného úradu.

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB

Zabezpečíme realizovanie Vašich stavieb. Zabezpečíme kvalitné uskutočňovanie stavby od prevzatia staveniska až po odovzdanie stavby.

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR

Sledujeme spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s právoplatnou projektovou dokumentáciou, vplývame na odstránenie prípadných chýb. Pri realizácii stavby vykonávame činnosť, na ktorú sme boli poverený v mandátnej zmluve s prílohou prehlásenia o výkone stavebného dozoru. Autorský dozor vykonávame súčasne s výkonom stavebného dozoru.

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Vykonávame poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti stavebníctva (správnosť zámeru, riziká, riešenia, spracovanie cenových ponúk). Poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností. Zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb. Vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.  Vykonávame poradenstvo pri získavaní eurofondov, štátnych fondov SR alebo iných zdrojov.

NÁVRH ZÁHRAD

Pripravíme projekty okolia stavieb , návrhov funkčného rozdelenia záhrad vrátanie drobných stavieb, oplotenia a spevnených plôch. Vypracujeme 3D návrhy, vizualizácie okolia so zeleňou.

ENERGETICKÉ CERTIFIKÁTY

Zabezpečíme vypracovanie energetických certifikátov budov vlastnými odborníkmi rýchlo, kvalitne a odborne. Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy.

NÁVRH A REALIZÁCIA INTERIÉROV

Pripravíme projekt interiéru a dizajnu nábytku s popisom použiteľným pre necenenie dodávateľom časti interiéru.